«Кримінологія» — одна з базових освітніх компонент, опанування якого необхідне для виконання на високому рівні молодими спеціалістами завдань правової діяльності. На жаль, злочинність «знаходить собі місце» в усіх напрямах соціальної дійсності, постійно модифікуючись і пристосовуючись до змін, що відбуваються в житті суспільства. Вивчення кримінології спрямоване на досягнення мети формування кваліфікованих фахівців, які здатні забезпечити виконання вимог дотримання високого рівня законності, що вимагають Конституція України, національне законодавство (зокрема, кодекси — КК, ЦК, КПК та ін.), підзаконні нормативно-правові акти. Вивчення цього освітнього компонента базується на положеннях Конституції України, законів і підзаконних актів, а також на практиці профілактичної діяльності у країні і спеціальній літературі, як вітчизняній, так і зарубіжній. Програмою вивчення курсу передбачено лекційні заняття за темами, а також практичні заняття.

 

Пререквізити.  Освітній компонент базується на вивченні таких освітніх компонентів як «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Адміністративне право» «Психологія» та ін.

 

Постреквізити.  Основні положення освітнього компоненту «Кримінологія» мають застосовуватися при вивченні навчальних дисциплін «Віктимологія», «Кримінально-виконавче право», «Запобігання злочинності».

Мета і завдання освітнього компонента. Мета освітнього компонента – навчання здобувачів освіти практичним навичкам здійснення запобігання злочинам, а також оволодіння конкретними способами і прийомами виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.

Завдання освітнього компонента: вироблення у здобувачів освіти практичних вмінь та навичок аналізу та оцінки даних про злочинність, прогнозування злочинності та індивідуальної злочинної поведінки, організації та здійснення профілактичної діяльності, використання сучасних методів для реалізації цих завдань.